Oproep aan degenen die nog niet gestemd hebben

Het college van bestuur heeft één gesprekspartner als bestuursorgaan. De u-raad. Reden genoeg om te kiezen, zegt Bart Beijer, kandidaat voor Dé Personeelsfractie.

Op het moment van schrijven heeft ruim 65 procent van de medewerkers nog niet gestemd voor de universiteitsraad. Hierbij een oproep om dat alsnog te doen voor dinsdag/vandaag 17.00 uur  (inloggen met RUG-accountgegevens). Een aantal redenen waarom ik u daartoe oproep.

De universiteitsraad is het officiële medezeggenschapsorgaan en de enige gekozen gesprekspartner van het college van bestuur. Soms heeft de raad vergaande bevoegdheden, zoals instemmingsrecht of zwaarwegend adviesrecht. Maar ook veel onderwerpen waarop de raad geen instemmings- of adviesrecht heeft worden besproken. Ook op alle deze onderwerpen kan de raad aandringen op aanpassing of bijstelling.

Ook zonder een formele rol voor de medezeggenschap vindt er discussie plaats met de kracht van argumenten in openbare vergaderingen van de universiteitsraad en de commissies. Alle medewerkers van de universiteit bepalen samen wie de gesprekspartners van het college van bestuur in de universiteitsraad zullen zijn. Daarom is het belangrijk dat u uw stem uitbrengt.

Deskundigheid

Tot nu toe was er altijd sprake van één personeelfractie, waar in verkiezingstijd een aantal kandidaten individueel campagne voerde om de gunst van de kiezers. Na de verkiezingen ontstond er dan een nieuwe fractie van medewerkers met een verschillende achtergrond – zowel WP als OBP en gespreid over de verschillende faculteiten en diensten – die de verschillende agendapunten vanuit hun eigen deskundigheid bespraken.

Mijn ervaring tot nu toe is dat deze groep vaak tot een gemeenschappelijk standpunt kwam. En als dat niet zo was, dan was er ruimte om ook de andere standpunten voor het voetlicht te brengen. Dat zal de komende periode niet anders zijn en persoonlijk vind ik dat een goede zaak. Er zijn zestien kandidaten voor de twaalf beschikbare plaatsen.

Er is nu echter meer te kiezen. Vlak voor de sluiting van de inschrijving is er een tweede personeelsfractie ontstaan: de personeelsfractie voor de wetenschap. Kennelijk hebben de twee kandidaten van die lijst op het laatste moment gemeend dat ze hun geluid niet binnen de bestaande personeelsfractie kwijt zouden kunnen, en hebben ze zich daarom afgesplitst in een eigen lijst. Ik vind dat jammer, maar het is uiteraard hun goed recht. U kunt nu dus niet alleen kiezen voor de kandidaat van uw voorkeur, maar ook voor de lijst van uw voorkeur.

Minderheid

Mijn vraag aan degenen die nog niet gestemd hebben: kijk naar de informatie van de kandidaten op  en stem alsnog op de kandidaat van uw keuze.

Mijn stemadvies zult u kunnen raden. Daarnaast hoop ik dat de nieuwe personeelsfractie voor de wetenschap niet meer zetels krijgt dat de twee kandidaten die ze hebben, omdat anders het personeel de komende twee jaar in de minderheid zal zijn in de universiteitsraad. Hoezeer ik de mening van de studenten in de raad ook waardeer, lijkt me het risico op een studentenmeerderheid in de raad vanuit het oogpunt van het personeel van de RUG geen goede zaak.

Bart Beijer is beleidsmedewerker onderwijs (in het bijzonder met betrekking tot kwaliteitszorg en onderwijs en ICT) bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid en zittend lid van de personeelsfractie in de u-raad.

 

21-05-2013