Het Academiegebouw van de RUG

‘In Groningen heerst een cultuur van wantrouwen’

Medewerkers van de RUG willen hervorming van de universiteit, schrijven ze in een open brief.

Open brief aan het College van Bestuur en de academische gemeenschap van de Rijksuniversiteit Groningen

Wij vragen iedereen die zich zorgen maakt over de toekomst van academisch onderwijs en onderzoek om deze brief te ondertekenen. Op die manier kunnen we een breed gedragen signaal afgeven aan onze bestuurders, en een proces in gang zetten om de universiteit te hervormen. Onderteken de brief door een bericht te sturen aan [email protected] onder vermelding van naam en faculteit.

De protesten en bezettingen aan de Universiteit van Amsterdam zullen niemand ontgaan zijn. Ze hebben geleid tot een nationaal debat over de vraag hoe de universiteit geleid en georganiseerd moet worden en hoe de kwaliteit van onderzoek en onderwijs, en de innovatieve en kritische rol van universiteiten ook in de toekomst gegarandeerd kunnen worden. Aan universiteiten in binnen- en buitenland, en ook aan onze eigen universiteit, klinken steeds meer kritische geluiden over beperkte medezeggenschap, eenzijdige nadruk op ‘output’, en de overmaat aan bureaucratie. Wij juichen het toe dat de problemen die tot voor kort vooral aan de koffietafel werden besproken nu op de publieke agenda staan. Deze discussie moet ook aan onze universiteit gevoerd worden en tot een verbetering van de situatie leiden.

Veel van de problemen die aangesneden worden door de Maagdenhuisbezetters en Rethink initiatieven op bijna alle universiteiten spelen ook in Groningen. Ook wij, medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen, hebben het gevoel dat de universiteit in steeds mindere mate een ‘Community of Scholars’ en een stimulerende werk- en leeromgeving is. Ook in Groningen heerst een bestuurscultuur waarin studenten beschouwd worden ofwel als klant die tevreden gehouden moet worden ofwel als product dat zo snel mogelijk afgeleverd moet worden. Ook in Groningen hebben we ten gevolge daarvan te maken met een groeiend bureaucratisch micro-management van onderwijsactiviteiten. Hierdoor is een cultuur van wantrouwen ontstaan waarbinnen je je als docent, als creatieve professional, niet serieus genomen voelt en tijd verspilt, wat de kwaliteit van je onderwijs en onderzoek juist onder druk zet. Ook in Groningen is de werkdruk torenhoog opgelopen, o.a. omdat afdelingen steeds meer studenten moeten faciliteren en steeds meer onderwijstaken op zich moeten nemen (honours, minoren, voorlichting). Ook in Groningen is er een wanverhouding ontstaan tussen vaste en tijdelijke staf, waarvan de laatste essentieel werk doen zonder dat ze daar een fatsoenlijk toekomstperspectief voor terug kunnen verwachten. Ook in Groningen is wetenschappelijke staf verwikkeld in een ratrace om onderzoeksgeld terwijl de kans op toewijzing van onderzoekssubsidies veelal belachelijk klein geworden is. Prestaties van onderzoekers worden afgemeten aan aantallen publicaties in zogenaamde ‘hoge impact’ tijdschriften. Voor diversiteit aan output en voor gedegen herhaald onderzoek – een kerntaak van de wetenschap die wellicht niet ‘sexy’ is – is steeds minder plaats. Onderzoektsthema’s en zogenaamd ‘relevante’ buzz words worden in belangrijke mate door financiers, lobby’s en economisch belang bepaald. Maatschappelijke relevante wetenschap is een groot goed, maar het is zeer te betwijfelen of zoiets door wetenschapssturing of commercialisering van onderzoek ook werkelijk bereikt wordt.

Wij hebben de indruk dat bovenstaande problemen onvoldoende gezien of erkend worden door CvB, decanen en sommige medezeggenschapsorganen. Sterker nog, de huidige cultuur van universitair beleid draagt aan deze problemen juist bij door een top-down bestuursstijl. Alle initiatieven komen van bestuurders, waarbij de staf veelal zelfs niet gehoord wordt, ook als het hun werk direct aangaat. Naast bestuurscultuur is ook de bestuursstructuur op belangrijke punten zeer onbevredigend. Als het om verantwoording afleggen, evalueren en afrekenen op prestatie gaat, lijkt dit wel de staf maar nauwelijks het management of de toezichthouders zelf te betreffen. De verschillende raden kunnen daartoe met hun huidige bevoegdheden slechts een beperkte bijdrage leveren; de Raad van Toezicht is zelfs een bij uitstek ondemocratisch en ondoorzichtig orgaan.

Wij willen meer democratisering en decentralisering van de universiteit. In plaats van steeds weer tegen onze zin beleid uit te voeren waar wij zelf geen inspraak in hebben gehad, willen wij, de wetenschappelijk staf, weer zeggenschap krijgen over onze eigen onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Het bestuur is er tenslotte voor de universitaire gemeenschap, niet andersom. Daar waar het gaat om processen die onze universiteit overstijgen willen we dat het CvB samen met andere universitaire bestuurders veel verder gaat in een vuist maken tegen Haags of Europees beleid met negatieve invloed op de academische gemeenschap en cultuur.

Wij roepen staf en bestuurders van de Rijksuniversiteit Groningen op om mee te denken over de toekomst van universitair onderwijs en onderzoek, over de condities die de vernieuwende en kritische rol van de universiteit in de samenleving mogelijk maken, en bestuursvormen die passen bij een universiteit als ‘Community of Scholars’. Wij roepen de kandidaten voor de aankomende universiteits- en faculteitsraadverkiezingen op om bovenstaande problemen en zorgen op hun agenda te zetten en druk uit te oefenen op universitaire bestuurders om iets aan deze problemen te doen. Wij roepen op om mee te denken over een ‘universitaire constitutie’, waarin de waarden en doelen van onze universiteit worden vastgesteld. Ten slotte roepen wij het College van Bestuur en de U-raad op om te reageren op deze brief.

Wij vragen de staf van de Rijksuniversiteit Groningen om dit proces te ondersteunen, door deze brief te ondertekenen, mee te denken over een andere universiteit en vervolgens mee te werken om deze waar te maken.

Rethink RuG

Als je op de hoogte gehouden wilt worden van de activiteiten en ontwikkelingen van Rethink RuG en/of mee wilt discussiëren over de hervorming van de universiteit, gebruik dan de volgende link.

Ondertekend door (in willekeurige volgorde):

1. Dr. mr. Matthieu Paapst
2. Dr. Stefan Couperus
3. Jilles Hazenberg MA
4. Prof. dr. Jan-Willem Romeijn
5. Prof. dr. Barend van Heusden
6. Dr. Michel Doortmont
7. Dr. Quirijn van den Hoogen
8. Prof. dr. Annie van den Oever
9. Dr. Joost Krijnen
10. Dr. Annelies van Noortwijk
11. Dr. Daan Evers
12. Dr. Allard Tamminga
13. Prof. dr. Henk van Veen
14. Anahita Arian MA
15. Prof. dr. Wout van Bekkum
16. Lucia van Heteren MA
17. Prof. dr. Liesbeth Korthals Altes
18. Prof. dr. Maarten Duijvendak
19. Dr. mr. Joris Kocken
20. Dr. Sander Brouwer
21. Prof. dr. Jacques Zeelen
22. Dr. Petra Broomans
23. Dr. Jeanette den Toonder
24. Dr. ir. Menno Kamminga
25. Dr. Marc Pauly
26. Prof. dr. Mineke Bosch
27. Dr. Hans Harbers
28. Dr. Sjaak Swart
29. Dr. Kristin McGee
30. Dr. Thijs Lijster
31. Dr. Ronit Nikolsky
32. Dr. Pieter Boele van Hensbroek
33. Dr. Titus Stahl
34. Daan Brandenbarg MSc
35. Dr. Margriet van der Waal
36. Ritzo ten Cate MA
37. Prof. dr. Trudy Dehue
38. Dr. Eddo Evink
39. Dr. Miklós Kiss
40. Gerdientje Oggel MA
41. Kiki Santing MA
42. Dr. Stella Linn
43. Prof. dr. Pascal Gielen
44. Dr. Julian Hanich
45. Prof. dr. Rafael Wittek
46. Dr. Clemens Six
47. Dr. Amanda Gilroy
48. Dr. Joop Koopmans
49. Dr. Tity de Vries
50. Prof. dr. Andrej Zwitter
51. Dr. Reinbert Krol
52. Dr. Tobias Nowak
53. Dr. Gerda van Roozendaal
54. Prof. dr. Antoon de Baets
55. Dr. Boudewijn Smits
56. Dr. Clemens Lutz
57. Dr. Sipke de Hoop
58. Dr. Maarten Zwiers
59. Dr. Eric Rietzschel
60. Prof. dr. Michael Foley
61. Willem Verhoeven MA
62. Dr. Casper Albers
63. Dr. Emar Maier
64. Dr. Michael Stevenson
65. Dr. Frank Harbers
66. Remco Roffel MA
67. Frank Elsdijk MSc
68. Ari Purnama MA
69. Prof. dr. Olaf Scholten
70. Dr. Peter van der Meer
71. Prof. dr. Dirk Strijker
72. Dr. Arie Glebbeek
73. Dr. Hans Jansen
74. Dr. Femke Kramer
75. Mathijs Eskes
76. Suzan Christiaanse MSc
77. Dr. Justin Kroesen
78. Dr. Theo van Dellen
79. Johann Schuur
80. Johan Hardeman
81. Dr. Barbara Henkes
82. Prof. dr. Petra Hendriks
83. Dr. Frank Steyvers
84. Guido van Hengel MA
85. Prof. dr. Nicolai Petkov
86. Jikkina Holtman MSc
87. Dr. Susan Aasman
88. Dr. Tialda Haartsen
89. Dr. Rasmus Steinkrauss
90. Dr. Cornelia Lahmann
91. Dick Toering MSc
92. Dr. Jan de Jong
93. Dr. Mónica López López
94. Lottie Lane LLM
95. Prof. dr. Hans Renders
96. Dr. Justin Beaumont
97. Drs. Miriam Brugmans-Nieman namens de faculteitsraad Ruimtelijke Wetenschappen
98. Koen Salemink MSc
99. Dr. Stefan van der Poel
100. Prof dr. Tom Snijders
101. Dr. Saskia Kunnen
102. Dr. Marijtje van Duijn
103. Drs. Pieter Molenaar
104. Dr. Anja Schüppert
105. Dr. Jelte Olthof
106. Dr. Tim Jelfs
107. Dr. Dirk Akkermans
108. Dr. Nynke Schuiling-Veninga
109. Philippe Hanna MSc
110. Dr. Alwin Stegeman
111. Dr. Jennifer Spenader
112. Prof. dr. Goffe Jensma
113. Drs. Kim Pilon
114. Dr. Marja Cantell
115. Dr. Rie Bosman
116. Drs. Pilar Garcia Jiménez
117. Prof. dr. Michael Biehl
118. Prof. dr. ir. Marco Aiello
119. Dr. Nicole Zeegers
120. Dr. Elisa Kupers
121. Prof. dr. Jaap Top
122. Prof. dr. Aernout van Enter
123. Dr. Marja van Tilburg
124. Prof. dr. Ingrid Molema
125. Dr. Jacob Dijkstra
126. Dr. Alwin van Dijk
127. Dr. Chris Peters
128. Dr. Rita Smaniotto
129. Jonne Harmsma MA
130. Ryanne Keltjens MA
131. Dr. Erwin Karel
132. Dr. Mark Huisman
133. Dr. Frans Sijtsma
134. Renske Ria de Leeuw MSc
135. Theo van Mourik MSc
136. Krina Huisman MA
137. Prof. dr. Charlotte Hemelrijk
138. Prof. dr. Henk Broer
139. Dr. Dagmar Reichardt
140. Dr. Kim Joostens
141. Dr. Peter de Ruiter
142. Prof. dr. Hans Grietens
143. Dr. Hinke Haisma
144. Dr. Bettina van Hoven
145. Dr. Maarten Derksen
146. Drs. ing. Sieger Vreeling
147. Niké Wentholt MSc
148. Simone Koster MA

Ondersteunend personeel / administrative staff
149. Dorina Antoons MA
150. Fré Moorrees
151. Carina Santing MA

08-05-2015