UKrant verkiezingswijzer 2020

Aangezien de Nederlandse overheid meer geld aan technische studies in de bètafaculteiten wil uitgeven, zou de RUG haar middelen moeten inzetten om vooral deze studies te verbeteren en zo meer financiering binnen te halen. Zelfs als dat een vermindering van het budget voor letteren of de sociale wetenschappen betekent.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

Alleen studies die specifiek inzetten op internationale studenten en studenten voorbereiden op een internationale carrière, zouden in het Engels moeten worden gegeven. Alle andere studies zouden in het Nederlands moeten zijn.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

Door het coronavirus zal het aantal beschikbare studieplekken in bijvoorbeeld de UB wellicht met 75 procent verminderen. De RUG zou daarom meer middelen moeten inzetten om alternatieve studieruimtes beschikbaar te maken, door bijvoorbeeld de openingstijden van RUG-gebouwen zoals de UB te verruimen en externe locaties te huren, zoals ook voor tentamens werd gedaan.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

Zelfs als de RUG in extra studieplekken investeert, zal het totaal aantal plekken nog altijd beperkt zijn. Daarom zou de RUG eerstejaars bachelorstudenten en studenten die in de afrondende fase van hun studie zitten voorrang moeten geven op het gebruik van de studieplekken.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

De RUG zou studenten moeten laten stemmen over het gebruik van proctoringsoftware. Als de meerderheid van de studenten tegen het gebruik van zulke toezichtsoftware stemmen, zou een RUG-brede ban moeten worden ingevoerd.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

De RUG zou meer tijd en geld moeten investeren om studenten die kampen met stressklachten proactief te helpen.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

De RUG zou meer tijd en geld moeten investeren om ervoor te zorgen dat ze alle studenten die in Groningen willen wonen een passende woning kan bieden, waar zij gedurende hun hele studie kunnen blijven.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

Aangezien het coronavirus een eind heeft gemaakt aan het sociale leven van veel studenten, zou de RUG het voortouw moeten nemen bij het opzetten van alternatieve sociale activiteiten en daar tijd en geld in moeten investeren.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

De universiteitsraad zou meer mogelijkheden moeten hebben om besluiten van het college van bestuur te controleren en zo nodig aan te passen.

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

Volgend academisch jaar zouden studentpartijen zich ook bezig moeten houden met:

Klik hier voor de volledige antwoorden per partij →

×

Het resultaat

Hoe langer de groene lijn, hoe beter de partij bij jouw keuzes past

SOG

Calimero

De Vrije Student

DAG

×

1. Aangezien de Nederlandse overheid meer geld aan technische studies van de bètafaculteiten wil geven, zou de RUG haar middelen moeten inzetten om vooral deze studies te verbeteren en zo meer financiering binnen te halen. Zelfs als dat een vermindering van het budget voor letteren of de sociale wetenschappen betekent. 

 1. SOG: SOG is tegen besluiten die de bètafaculteit financieel bevoordelen. FSE moet echter wel competitief mee kunnen doen met andere universiteiten die meer financiering krijgen. Wat betreft de verdeling van gelden binnen de universiteit denkt SOG daarom dat bezuinigingen gelijk verdeeld zouden moeten worden, maar met een relatief lichtere bezuiniging voor FSE.
 2. Calimero: Oneens, omdat Lijst Calimero niet gelooft in het verminderen van het budget van letteren, de geesteswetenschappen of de medische faculteit ten behoeve van de bètafaculteit. We zullen er tijdens budgetonderhandelingen op toezien dat alle faculteiten voldoende gefinancierd worden, zodat alle RUG-studenten de hoogste onderwijskwaliteit kunnen genieten. De RUG is altijd al een van de beste brede universiteiten van Nederland geweest en dat zouden we moeten koesteren.
 3. DVS: Geen prioriteit. De Vrije Student is tegen de voorstellen van de commissie-Van Rijn. De financiering van sociale wetenschappen, rechten, letteren of de medische faculteit verminderen is uitgesloten. De Vrije Student zal achter het college van bestuur gaan staan om soortgelijke budgetverminderingen tegen te gaan.
 4. DAG: De RUG is niet verplicht om haar financiën te verdelen naar de wensen van de overheid. Vooral in deze moeilijk tijden zouden reflectieve vaardigheden, zoals die worden gedoceerd bij geesteswetenschappen en letteren, op de voorgrond moeten staan. Als de aanbevelingen van Van Rijn worden geïmplementeerd, betekent het dat geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen minder geld krijgen. 
×

2. Alleen studies die specifiek inzetten op internationale studenten en studenten voorbereiden op een internationale carrière zouden in het Engels moeten worden gegeven. Alle andere studies zouden in het Nederlands moeten zijn.

 1. SOG: SOG is het hier sterk mee oneens, aangezien we een grote voorstander van internationalisering op de universiteit zijn. Echter blijft de RUG een Nederlandse universiteit en zouden studies die studenten specifiek voorbereiden op de Nederlandse arbeidsmarkt in het Nederlands moeten zijn. Alle andere studies zouden in het Engels moeten zijn, omdat het studenten de kans geeft zich meer te ontwikkelen en hun studie in een globale context te gebruiken.
 2. Calimero: Eens. Internationalisering biedt een hoop, maar is geen doel op zich. Studies kunnen in het Engels worden aangeboden als studenten daar baat bij hebben wat betreft studiekwaliteit en carrièreperspectief. Als studenten er geen voordeel uit kunnen halen, zou het niet in het Engels gedoceerd moeten worden. Of dit het geval is, kan worden getoetst door de programmacommissies van de studies. Zij hebben sinds afgelopen december instemmingsrecht op de te gebruiken voertaal van een studie.
 3. DVS: Geen prioriteit. De onderwijskwaliteit zou leidend moeten zijn bij het bepalen van de voertaal van een studie. Als een Engelse studie niet hetzelfde niveau haalt als dezelfde studie in het Nederlands, dan zou de universiteit af moeten zien van de Engelse variant.
 4. DAG: De universiteit zou zich niet hoofdzakelijk bezig moeten houden met de arbeidsmarkt en carrières, maar zich moeten concentreren op het onderwijs. Een universiteit biedt bètawetenschappen en sociale wetenschappen in al hun verscheidenheid. Daarom zien wij geen relatie tussen de internationale arbeidsmarkt en de Nederlandse taal.
×

3. Door het coronavirus zal het aantal beschikbare studieplekken in bijvoorbeeld de UB wellicht met 75 procent verminderen. De RUG zou daarom meer middelen in moeten zetten om alternatieve studieruimtes beschikbaar te maken door bijvoorbeeld de openingstijden van RUG-gebouwen zoals de UB te verruimen en externe locaties te huren, zoals ook voor tentamens werd gedaan.

 1. SOG: Hier zijn we het zeer mee eens. We dringen er bij de RUG op aan om de UB te openen, omdat buitenshuis studeren de motivatie en concentratie verbetert. Aangezien de UB slechts 25 procent van de normale capaciteit beschikbaar zou hebben, is het niet meer dan eerlijk voor alle studenten om de openingstijden te verruimen en alternatieve studieplekken te vinden zodat meer studenten de RUG-faciliteiten kunnen gebruiken.
 2. Calimero: Eens. De RUG zou actief moeten investeren in het huren en creëren van extra studieplekken. Thuis ondervinden studenten veel studieproblemen door de grootte van hun studentenkamer of het gebrek aan een geschikte internetverbinding. Studeren gaat net zo goed over de ruimte waarin iemand studeert, als dat het gaat over wat iemand studeert. Om optimaal te kunnen studeren, is de beschikbaarheid van studieplekken noodzakelijk.
 3. DVS: Hoge prioriteit! De universiteit heeft meer studieplekken nodig, zeker ten tijde van corona. De Vrije Student wil dat de universiteit de openingstijden van de UB aanpast, zodat die 24 uur per dag open is in tentamentijd. De bibliotheek op Zernike moet dezelfde openingstijden hebben als de UB. Nu en in de toekomst.
 4. DAG: Dit is heel erg dringend, want de invloed van sociale ongelijkheid (bijvoorbeeld het hebben van een stabiele internetverbinding en een passende studieplek) heeft nu een nog grotere weerslag op studieresultaten. Dit geldt vooral voor het creëren van studieplekken waar studenten die thuis een slechte internetverbinding hebben, hun online colleges kunnen volgen.
×

4. Zelfs als de RUG in extra studieplekken investeert, zal het totaal aantal plekken nog altijd beperkt zijn. Daarom zou de RUG eerstejaars bachelorstudenten en studenten die in de afrondende fase van hun studie zitten voorrang moeten geven op het gebruik van de studieplekken.

 1. SOG: Hoewel SOG het sterk eens is met het investeren in alternatieve studieplekken, vooral in de context van de coronacrisis, geloven wij dat de universiteit niet tussen studenten kan discrimineren op basis van hun studievoortgang. Alle studenten hebben recht op het gebruik van universiteitsfaciliteiten. Daarom kan het gebruik niet beperkt worden tot bepaalde groepen.
 2. Calimero: Oneens. Studenten zouden niet uitgesloten moeten worden op basis van het jaar waarin ze zitten, aangezien alle studenten een optimale studieomgeving nodig hebben. Dit is bovendien een logistieke nachtmerrie. De RUG zou echter wel een percentage van de studieplekken moeten reserveren voor studenten met beperkingen (zoals ADHD) of met slechte thuisfaciliteiten (zoals een internetverbinding). Het is belangrijk om meer te investeren in het creëren van studieplekken, zodat alle studenten optimaal kunnen studeren. 
 3. DVS: Geen prioriteit. De universiteit is van alle studenten. In plaats van nutteloos beleid te maken zoals voorrangsregelingen, wil De Vrije Student dat de universiteit meer investeert in het creëren van extra studieplekken en het verruimen van de openingstijden van de bibliotheken.
 4. DAG: Prioritering op basis van het jaar waarin studenten zitten, houdt geen rekening met sociale ongelijkheid. Voorrang zou aan die mensen verleend moeten worden die thuis geen toegang hebben tot adequate studievoorzieningen, zoals een werkende internetverbinding, een goede computer of zich thuis kunnen concentreren. Hoe dan ook moet er zoveel mogelijk worden geïnvesteerd in het maximaliseren van het aantal studieplekken.
×

5. De RUG zou studenten moeten laten stemmen over het gebruik van proctoringsoftware. Als de meerderheid van de studenten tegen het gebruik van zulke toezichtsoftware stemt, zou een RUG-brede ban moeten worden ingevoerd.

 1. SOG: SOG is het met deze stelling eens. Privacy is studenten een lief ding waard en ons daarom ook. Studenten moeten een stem hebben in besluitvorming rondom hun privacy en het gebruik van hun data. Als een RUG-brede ban wordt ingevoerd, zou de universiteit alternatieve en privacy-vriendelijkere methodes moeten inzetten, zoals openboektentamens en alternatieve thuisopdrachten. 
 2. Calimero: Noch eens, noch oneens. Studenten zouden een stem moeten hebben in de manier waarop in hun studie wordt getentamineerd. Dit gebeurt al via de faculteitsraden en programmacommissies, waar vertegenwoordigers in zitten die door studenten verkozen zijn, en die kunnen stemmen op de Onderwijs- en Examenregeling. Dit is vooral tijdens de coronacrisis belangrijk, aangezien we meerdere manieren zien waarop persoonlijke privacy geschonden kan worden.
 3. DVS: Geen prioriteit! De Vrije Student is tegen het concept van proctoringsoftware, omdat het een zware inbreuk op de privacy van studenten is. Privacy is een fundamenteel recht waar niet met een simpele meerderheidsstem over besloten kan worden. De Vrije Student wil dat de universiteit minder invasieve methodes inzet, waar de rechtenfaculteit al een geweldig voorbeeld in geeft.
 4. DAG: Absoluut! De RUG moet democratischer worden en dit zou een goede eerste stap in de juiste richting zijn. Verder zouden studenten ook de mogelijkheid moeten krijgen om de leiding van de universiteit te verkiezen en zouden ze in alle andere besluitvorming betrokken moeten worden.
×

6. De RUG zou meer tijd en geld moeten investeren om studenten die kampen met stressklachten proactief te helpen.

 1. SOG: De SOG is het hiermee eens. Het is in toenemende mate duidelijk geworden dat veel studenten te maken hebben met stress en dat ze worstelen met hun mentale gezondheid in het algemeen. Hoewel de universiteit al veel stappen heeft gezet om met dit probleem om te gaan, gelooft SOG dat de universiteit nu beslist waakzaam moet blijven en huidige maatregelen moet blijven evalueren en verbeteren. Daarom streven wij ernaar alle maatregelen te promoten die nodig zijn voor de algehele gezondheid en het welzijn van Groningse studenten. 
 2. Calimero: Eens. Studenten ervaren deze dagen veel stress. Een gezonde studieomgeving en studentenwelzijn zijn cruciaal, willen studenten in hun studie tot bloei komen. Door een voorstel van Lijst Calimero heeft de RUG al meer geïnvesteerd in studentpsychologen. Er zou echter ook aandacht moeten zijn voor het voorkomen van stress, aangezien voorkomen beter is dan genezen. De RUG zou daarom Lijst Calimero moeten ondersteunen in het organiseren van de jaarlijkse Welzijnsweek. 
 3. DVS: Hoge prioriteit! De Vrije Student wil dat de universiteit voorbereid is op het aankomende academische jaar, waarin een verhoogd aantal studenten de diensten van studentpsychologen nodig zal hebben. Om zich ervan te verzekeren dat er voldoende middelen beschikbaar zijn en om lange wachtlijsten te voorkomen, zou de RUG in verstandige maatregelen moeten investeren, zoals het verhogen van het aantal beschikbare medewerkers. Hoewel we allemaal van aaibare hulphonden houden, geloven wij dat investeren in medewerkers en studenten belangrijker is.
 4. DAG: Zeker weten, maar symptoombestrijding is niet voldoende. De RUG moet ook de onderliggende redenen van stress en mentale problemen aanpakken. Bijvoorbeeld de huisvestingskwestie, de hoge werkdruk doordat er meer waarde wordt gehecht aan kwantiteit in plaats van kwaliteit van onderwijs, de druk op studenten om zo snel mogelijk af te studeren, de voorbeelden van discriminatie doordat onderwijspersoneel onvoldoende opgeleid is, enzovoort.
×

7. De RUG zou meer tijd en geld moeten investeren om ervoor te zorgen dat ze alle studenten die in Groningen willen wonen een passende woning kan bieden, waar zij gedurende hun hele studie kunnen blijven.

 1. SOG: SOG is van mening dat de universiteit niet meer tijd en geld dan nodig zou moeten investeren in tijdelijke dan wel permanente woningen voor internationale studenten. De universiteit zou wel voldoende moeten investeren om zich ervan te verzekeren dat alle studenten vanaf het begin van hun studies in ieder geval een tijdelijke woonplek hebben. Op de lange termijn verschuift de verantwoordelijkheid voor huisvesting volgens SOG van de universiteit naar de studenten. Daarom is het niet nodig meer financiële middelen beschikbaar te maken voor permanente huisvesting.
 2. Calimero: Eens. De RUG draagt de verantwoordelijkheid om alle studenten zich in Groningen thuis te laten voelen. Aangezien de RUG veel tijd besteedt aan de marketing voor internationale studenten, moet ze zich er ook van verzekeren dat er gepaste woonvoorzieningen beschikbaar zijn. Geen enkele student zou aan het begin van het jaar dakloos moeten zijn. De RUG zou haar krachten moeten bundelen met de gemeente. Ook zou de RUG haar internationale marketing moeten verminderen zolang er onvoldoende kamers beschikbaar zijn.
 3. DVS: Gemiddelde prioriteit. De Vrije Student wil dat de RUG verantwoordelijkheid neemt voor haar rol in het kamertekort. Dit houdt onder meer een proactieve rol in met betrekking tot communicatie, woongelegenheid op de Zernike Campus en investeren in woonruimte voor eerstejaarsstudenten. De Vrije Student is echter tegen universiteitshuisvesting na het eerste studiejaar in Groningen. Onderzoek van de gemeente toont aan dat studenten in hun tweede jaar allemaal zelf in staat zijn een kamer te vinden.
 4. DAG: Verbetering is zeker nodig, gezien de plannen voor internationalisering. In zes jaar tijd is het aantal internationale studenten toegenomen tot bijna een kwart van het totaal aantal studenten. De universiteit moet de verantwoordelijkheid nemen voor haar studenten, gezien het kamertekort in Groningen en de agressieve, op winst gerichte marketingtechnieken die de RUG gebruikt om internationals hierheen te halen. Een goede eerste stap zou zijn om de kwaliteit van SSH-kamers te verhogen, hoewel de RUG op de lange termijn moet stoppen met winstgedreven groei.
×

8. Aangezien het coronavirus een eind heeft gemaakt aan het sociale leven van veel studenten, zou de RUG het voortouw moeten nemen bij het opzetten van alternatieve sociale activiteiten en daar tijd en geld in moeten investeren.

 1. SOG: SOG is het ermee eens dat de universiteit ondersteuning zou moeten bieden aan sociale activiteiten. Wij vinden echter dat dit in de vorm van financiële steun aan al bestaande verenigingen zou moeten gebeuren, en niet door nieuwe activiteiten op te zetten. Op deze manier verzekeren we ons ervan dat het actieve studentenleven en de studentencultuur van Groningen bewaard blijven.
 2. Calimero: Oneens. We hebben gezien wat voor succes dit was tijdens het lustrumgala van de RUG vorig jaar. De universiteit zou zich niet voor moeten doen als een studenten- of studievereniging, maar zou bestaande verenigingen moeten steunen terwijl ze zelf focust op het bieden van onderwijskwaliteit. Verenigingen hebben de beste kijk op wat voor sociale activiteiten studenten willen. Verenigingen hebben ook nauwere banden met studenten, waardoor het meer effect heeft als zij in dit opzicht steun bieden.
 3. DVS: Hoge prioriteit, sterk mee oneens. De Vrije Student vertrouwt op de vindingrijkheid en creativiteit van studenten. Studentenverenigingen en -organisaties organiseren geweldige activiteiten in deze moeilijke tijden en de universiteit zou in hen moeten investeren. Zo verzekeren we ons ervan dat verenigingen de geweldige evenementen kunnen blijven voortzetten.
 4. DAG: Aangezien vooral internationale studenten door hun gebrekkige netwerk in Groningen erg eenzaam zouden kunnen zijn en de universiteit door haar marketing deels verantwoordelijk is voor hun komst, draagt zij ook de verantwoordelijkheid om dit probleem aan te kaarten. In plaats van eigen activiteiten aanbieden, zou ze studenten naar bestaande activiteiten moeten verwijzen door een platform te faciliteren waar verenigingen hun evenementen kunnen delen. Zo voorkomt de universiteit dat werk, studie en privéleven door elkaar gaan lopen.
×

9. De universiteitsraad zou meer mogelijkheden moeten hebben om besluiten van het college van bestuur te controleren en zo nodig aan te passen.

 1. SOG: Wij zijn het hiermee eens. SOG vertegenwoordigt studenten in de universiteitsraad en wij willen dat studenten een grotere rol in de besluitvorming van de universiteit krijgen. SOG vindt dat de universiteitsraad meer middelen zou moeten hebben om besluiten te aan te passen, vooral in zaken die studenten aangaan. Door de mogelijkheden van de universiteitsraad te vergroten, zorgen we ervoor dat de studenten daadwerkelijk worden gehoord.
 2. Calimero: Eens. De universiteitsraad is een democratisch orgaan en zou meer macht moeten hebben. De universiteitsraad bestaat om de studenten en medewerkers te vertegenwoordigen en het zou dom zijn om het belangrijkste vertegenwoordigingsorgaan van de universiteit geen sterkere stem in de centrale besluitvorming te geven. Vooral in tijden zoals deze zou de universiteit vooral naar haar studenten moeten luisteren. Als we meer middelen hebben, kunnen we studenten een duidelijkere stem geven.
 3. DVS: Hoge prioriteit! De Vrije Student is van mening dat het college van bestuur volledig aangestuurd zou moeten worden door de universiteitsraad, die ook besluiten van het cvb zou moeten kunnen aanpassen. Het recht om te amenderen en moties in te dienen is fundamenteel in een democratisch systeem en De Vrije Student vecht ervoor dit in te voeren.
 4. DAG: Zeker weten! De universiteit moet in zijn totaliteit democratischer en transparanter worden. De universiteitsraad is een van de belangrijkste organen waar de belangen van medewerkers en studenten in de besluitvorming worden meegewogen. Wij streven uiteindelijk echter naar een andere bestuursvorm, wat zou kunnen betekenen dat het huidige bestuur wordt afgeschaft.
×

10. Volgend academisch jaar zouden studentpartijen zich ook bezig moeten houden met:

 1. SOG: Voor volgend jaar streeft SOG ernaar om studenten op alle mogelijke manieren te ondersteunen wat betreft Covid-19. We eisen meer transparantie in de besluitvorming en betere, meer pragmatische communicatie van de universiteit. Dit houdt ook flexibiliteit en duidelijkheid rondom tentamenbeleid in. We streven naar een gefaseerde heropening van de universiteiten en haar faciliteiten, inclusief de UB en extra studieplekken. Ten slotte zetten we ons in voor financiële steun aan studenten en verenigingen om de actieve studentencultuur te behouden. Samen maken we het beter.
 2. Calimero: Lijst Calimero staat voor een inclusieve universiteit die kleinschalig onderwijs, studentenwelzijn en duurzaamheid benadrukt. Door de huidige digitalisering ligt er onvoldoende nadruk op onderwijskwaliteit, vinden wij. De RUG zou ervoor moeten zorgen dat alle studenten evenveel toegang hebben tot goede technologie en faciliteiten. Digitalisering heeft ook een sterke invloed op het het welzijn van studenten, en de RUG zou studenten die hiermee worstelen moeten helpen. Jouw opleiding is onze prioriteit en het zou ook die van de universiteit moeten zijn.
 3. DVS: De Vrije Student is een groot voorstander van toegankelijkheid. Het feit dat de universiteit niet volledig toegankelijk is voor mensen met een visuele of auditieve beperking of een mobiliteitsbeperking, is onbegrijpelijk. De Vrije Student vecht samen met belangengroepen voor een universiteit zonder barrières, fysiek dan wel organisatorisch. 
 4. DAG: Duurzaamheid en inclusiviteit. Om duurzamer te zijn, moet de RUG stoppen met het nemen van winstgedreven besluiten die tot expansiedrift leiden. Ook moet ze samenwerkingen met vervuilende industrieën stopzetten. De RUG zou een rol moeten spelen in het onderzoeken en aankaarten van de klimaatcrisis. De RUG zou moeten toewerken naar een veiliger leerklimaat waar iedereen gelijke kansen heeft. Ook zou de RUG elke vorm van discriminatie moeten tegengaan en de mensen die hiermee te maken krijgen actief moeten helpen.