Universiteit

Hoe werken faculteiten hun tekort weg?

Uit de rode cijfers

Stijgende energieprijzen, minder studenten, minder geld van het ministerie van Onderwijs en hogere personeelskosten. De RUG komt in de rode cijfers en dus moeten de faculteiten bezuinigen. Hoe gaan ze dat doen? UKrant vroeg naar hun plannen.
Door Giulia Fabrizi, Christien Boomsma en Rob van der Wal
1 november om 11:22 uur.
Laatst gewijzigd op 16 november 2023
om 9:32 uur.
november 1 at 11:22 AM.
Last modified on november 16, 2023
at 9:32 AM.

De RUG moet de komende drie jaar tientallen miljoenen bezuinigen en dat kan alleen als op elk niveau meegedacht wordt.

De meerjarenbegrotingen 2024-2027 die de faculteiten in de zomer bij het college van bestuur indienden, leverden in totaal een tekort op van 71,7 miljoen in 2024, aflopend tot 36,7 miljoen euro in 2027. En dat is onvoldoende, vindt het college van bestuur (cvb). Daarom stuurde het alle plannen terug en moest iedere faculteit het plan herzien om in 2026 een sluitende begroting te hebben.

In korte tijd pasten de faculteiten hun plannen aan. Inmiddels hebben de meesten groen licht gekregen van het cvb, maar hoe gaan de faculteiten die miljoenen besparen? Welke maatregelen worden er genomen? Wat betekenen de maatregelen voor onderwijs en onderzoek? En voor de werkdruk? Welke faculteiten wankelen onder het gewicht van de bezuinigingen en welke kunnen nog een klap opvangen?UKrant sprak met alle faculteiten om de meerjarenbegroting en de bezuinigingsplannen door te nemen.


Science and Engineering

De Faculty of Science and Engineering (FSE) worstelt met een tekort van 20 miljoen euro op een totale begroting van 200 miljoen. De faculteit wordt het hardst van allemaal getroffen door de gestegen energiekosten – de helft van al het energieverbruik aan de RUG komt voor rekening van FSE.

‘Het zijn echt ernstige cijfers’, beaamt decaan Joost Frenken. ‘We moeten 10 procent bezuinigen en niet omdat we eerder zoveel verspilden. In een bedrijf zou je dan vijf procent van je personeel ontslaan, maar dat is niet wat we gaan doen. Maar de bezuinigingen zullen wel pijn gaan doen.’

Vacaturestop

De faculteit kwam al in juli met een vacaturestop, die in 2024 een miljoen moet besparen. Opengevallen posities zullen de komende tijd niet automatisch meer gevuld worden, tenzij het echt nodig is. Ook gaat de faculteit nog sterker inzetten op energiebesparing. Dat zou 2,7 miljoen moeten schelen. Ook kan er worden bespaard door promovendi sneller te laten promoveren – 750.000 euro vanaf 2025 –  of efficiënter te werken: 1 miljoen vanaf 2024.

Tegelijk mogen al die maatregelen er niet voor zorgen dat de werkdruk omhoog gaat, benadrukt het faculteitsbestuur. ‘Het is een wicked problem’, zegt decaan Frenken. ‘We moeten voor elkaar zorgen en opmerken wanneer iemand overbelast is.’ 

Bezuinigen alleen is bovendien niet genoeg. FSE zoekt ook extra inkomsten. Het inzetten van stimulerings- en startersbeurzen zou ruim 5 miljoen extra moeten opleveren. Extra studenten – wat meer collegegeld en overheidsvergoedingen betekent – moet 2,8 miljoen opbrengen.

Geen nieuw meubilair

En dan zijn er nog talloze kleinere maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de faculteit zo snel mogelijk weer financieel gezond is. Zo krijgt de gloednieuwe Feringa Building die in maart wordt geopend geen nieuw meubilair. Oude bureaustoelen gaan gewoon mee, wanneer dat mogelijk is. Want alle beetjes zijn nodig, zegt Frenken.

Hij roept alle stafleden op met creatieve ideeën te komen om geld te besparen. ‘Ik wil dat iedereen zich bewust is van de ernst van de situatie. Iedereen zou zich deel moeten voelen van het complot om dit op te lossen. Als je de kamer uitgaat, doe het licht uit. Schakel je computer uit als je hem niet gebruikt.’

Toch slaagt de faculteit er niet in om al in 2026 financieel in evenwicht te zijn, zoals het college van bestuur had gevraagd. Volgens de huidige begroting lukt dat pas in 2028.

CHRISTIEN BOOMSMA


Economie en Bedrijfskunde

De tekorten op de begroting van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde vallen mee. De faculteit sluit 2023 af in de plus. Tekorten in 2024 en 2025 kunnen zonder ingrijpende maatregelen worden goedgemaakt.

‘We hebben dit jaar een positief resultaat van meer dan een half miljoen’, legt portefeuillehouder middelen John de Groot uit. ‘Dus dat is een goede uitgangspositie.’

Minder hard getroffen

De faculteit heeft net als andere faculteiten te maken met de gestegen energiekosten en personeelslasten die voortkwamen uit de loonsverhoging van afgelopen zomer. Bovendien is er ook nauwelijks nog groei in het aantal studenten te verwachten.

FEB wordt echter minder hard getroffen dan andere faculteiten. ‘Wij hebben het geluk dat we moderne gebouwen hebben en een warmtekoudeinstallatie’, legt De Groot uit. ‘Al is er natuurlijk wel een kostenverhoging.’

Om de tekorten goed te maken, zet de faculteit de komende jaren daarom ook in op omzetverhoging, zegt De Groot. ‘Wij hebben de University of Groningen Business School’, legt hij uit. ‘Die verzorgt wat je met een duur woord executive education noemt, dus onderwijs voor mensen die al afgestudeerd zijn. Denk aan managers in de zorg of de energietransitie. We willen sturen op het verhogen van de omzet.’

Kritisch op vacatures

Van een personeelsstop is geen sprake, zegt De Groot. Wel zal er kritisch gekeken worden naar het opnieuw invullen van opengevallen posities. ‘Er moet wel een goed verhaal zijn. Maar als dat er is, achten wij het verantwoord om “ja” te zeggen.’

De Groot is zich ervan bewust dat dit kan leiden tot een toename van de werkdruk. ‘We kijken in onze besluitvorming niet alleen financieel’, zegt hij. ‘Maar sommige dingen doe je misschien uit gewoonte of traditie en daar kun je dan best een kritische kanttekening bij zetten.’

Voorzitter Swarnodeep Homroy van de faculteitsraad is positief. ‘Het faculteitsbestuur is heel pragmatisch omgegaan met de financiën’, zegt hij. ‘En we zijn financieel heel prudent geweest. Dus we voorzien geen grote veranderingen.’

CHRISTIEN BOOMSMA


Rechten

Bijna 1,5 miljoen bedraagt het tekort bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid dit jaar, op een totale begroting van zo’n 38 miljoen euro. ‘Maar eigenlijk is dat getal niet zo relevant, want niks doen is geen optie’, zegt decaan Wilbert Kolkman.

Een van de redenen van het grote tekort bij rechten is dat de faculteit een relatief klein deel van de totale RUG-begroting krijgt, per student ruim minder dan in vergelijking met andere faculteiten. Dat is omdat rechten, in vergelijking met andere faculteiten, weinig afstudeerders en promoties heeft.

Om het tekort aan te pakken, worden de uitgaven verminderd en de inkomsten verhoogd. Het doel is om in 2026 weer een sluitende begroting te hebben.

45 fte minder

Rechten gaat minimaal 45 fte schrappen van de huidige bijna driehonderd voltijdsbanen door tijdelijke contracten niet te verlengen. Het gaat om een flink aantal extra medewerkers in het kader van het project Ruggesteun. Ook medewerkers die met pensioen gaan, worden niet zonder meer vervangen. Kolkman spreekt van ‘vacaturebeheersing’.

De overige maatregelen staan nog niet vast. Daar buigt een brede facultaire commissie – met studenten en medewerkers – zich op dit moment over. De eerste plannen worden niet, zoals eerder verwacht, voor 1 november bekend, maar ergens in december. De wijzigingen in onderwijs worden voor 1 februari doorgegeven, zodat zij per 1 september 2025 ingaan.

Een van de opties is het schrappen van een aantal niet-verplichte vakken met relatief weinig studenten. ‘Op een totaal van 350 vakken zijn het tientallen vakken waar we naar moeten kijken’, zegt Kolkman. Ook stopt de faculteit wellicht met het eerste jaar van de bachelor rechten in Leeuwarden.

Korter promotietraject

Een andere maatregel is het schrappen van de mogelijkheid om in februari aan een master te beginnen. Ook wordt overwogen de promotietijd van PhD-studenten – in sommige gevallen zes jaar vanwege de combinatie van onderzoek en het geven van colleges – terug te brengen.

Meer inkomsten wil de faculteit genereren door bij een aantal grote projecten aan te schuiven, zegt Kolkman. ‘Vrijwel ieder onderzoek heeft een juridische component. Denk aan een project op het gebied van medisch onderzoek door een van de schools van de RUG. Patiëntenrechten zijn een onderwerp dat weleens wordt vergeten, daar kan een onderzoeker van ons op.’

ROB VAN DER WAL

Lees ook: Faculteit rechten in financieel zwaar weer, wil 45 banen schrappen


Letteren

Bij de letterenfaculteit is het tekort 1 tot 1,5 miljoen euro. ‘Ze zijn in de komende jaren licht aflopend, omdat de kosten voor de promotiestudenten eruit lopen’, zegt Wouter Heinen, portefeuillehouder middelen. ‘Met de aanpassing die we hebben ingediend is de begroting in 2026 sluitend.’

Vakken uitbreiden

De faculteit zet onder andere in op het anders organiseren van vakken. Zo wil het bestuur onderzoeken welke vakken van 5 ECTS samengevoegd kunnen worden naar 10 ECTS. ‘Dat is een didactische ontwikkeling waar we al mee bezig waren, maar die daarnaast ook iets bespaart omdat er minder vakcoördinatie nodig is. Dat scheelt ook in de roostering en de organisatie van het onderwijs.’

Het schrappen van vakken is volgens Heinen nu niet aan de orde. ‘Maar deze aanpassingen moeten niet leiden tot meer werkdruk voor docenten. Het moet op een inhoudelijke manier kunnen, zodat studenten een goed vak krijgen en docenten daar relatief minder tijd aan kwijt zijn.’

Voor het komend academisch jaar kunnen de tekorten opgevangen worden uit de eigen reserve. ‘Dat betekent dat we tijd hebben om de veranderingen in goed overleg met medewerkers in te richten en in 2025/2026 in te voeren’, zegt Heinen.

Financiering promovendi

Om ondertussen meer geld te besparen, kiest de faculteit ervoor geen promovendi meer uit de eerste geldstroom – geld dat de universiteit van de overheid krijgt – te financieren. ‘Wij hadden er altijd zes en die worden geschrapt. Maar dat doen we ook omdat we nu starters- en stimuleringsbeurzen krijgen. De startersbeurzen worden toegekend aan universitair docenten in koppels van twee. Een belangrijke mogelijkheid voor hen is dat ze van dat geld een promovendus kunnen aannemen.’

Daarnaast hoopt de faculteit dat er vanuit het centrale bestuur van de universiteit snel meer impulsen komen om energiezuinig te zijn. ‘Die kosten zijn voor ons verdubbeld tot verdriedubbeld’, zegt Heinen. ‘Maar we zijn deels afhankelijk van University Services om energiebesparingen te behalen, dus dit is ook een oproep aan de RUG om hier tempo in te maken.’

Al met al erkent de bestuurder dat de bezuinigingen ook bij letteren pijn gaan doen. ‘Maar we zitten in een stabiele uitgangssituatie. Daardoor hebben we tijd om alles goed te regelen, ook in overleg met de hele faculteit.’

GIULIA FABRIZI


Medische Wetenschappen/UMCG

‘De Faculteit Medische Wetenschappen heeft een aantal goede jaren achter de rug’, zegt UMCG-woordvoerder Lex Kloosterman. De faculteit had veel financiële reserves en investeerde daarmee flink in onderzoeksapparatuur.

Nu is de situatie minder gunstig. Dit jaar stevent de faculteit af op een tekort van zo’n 12,5 miljoen op een begroting van zo’n 220 miljoen euro, zegt Kloosterman. Oorzaken zijn met name de inflatie en hogere personeelskosten. ‘En als we op de huidige voet verdergaan, ontstaat jaarlijks een vergelijkbaar tekort.’

Reserves afbouwen

Om het tekort deels op te vangen, worden de financiële reserves nu afgebouwd: van zo’n 84 miljoen dit jaar tot zo’n 50 miljoen in 2025. Daarmee komt de reserve in samenspraak met de RUG op zo’n 20 procent van de jaaromzet uit.

Voor de zomer is daarnaast een werkgroep gestart die zo’n vijftien thema’s in kaart brengt voor bezuinigingen, of om de inkomsten te verhogen.

Mogelijk is er straks minder financiering voor promovendi vanuit de eerste geldstroom van de faculteit. Zij moeten meer externe financiering of beurzen krijgen. Ook kan binnen het UMCG meer gezamenlijk worden ingekocht. Een betere samenwerking tussen UMCG en RUG moet zorgen voor minder dubbel werk. 

Verder kijkt de faculteit kritisch naar vervanging van collega’s bij pensionering, maar Kloosterman spreekt niet van een vacaturestop.

Energiebesparing

Dan energie. Het energiegebruik van de gebouwen daalt fors door de ingebruikname van het nieuwe energiezuinige Anda Kerkhoven Centre. ‘Daarnaast brengen we in kaart of er apparaten zijn die veel energie gebruiken en onnodig aan staan’, zegt Kloosterman. ‘Denk bijvoorbeeld aan vriezers op min 80 graden waar materialen in zitten die we niet meer nodig hebben.’ Ook gaat de faculteit met meetapparatuur inzichtelijk maken wat het energieverbruik is, en of apparaten efficiënter te gebruiken zijn door ze met meer collega’s te delen.

Om de inkomsten te verhogen, wil de faculteit mogelijk haar onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten tegen commerciële tarieven verhuren, zegt Kloosterman. ‘Dat kan bijvoorbeeld aan wetenschappelijke bedrijven. We doen dit nu ook al, maar we kunnen nog beter kenbaar maken welke voorzieningen we hebben en wat anderen hiermee kunnen.’

Het doel is om in 2026 weer een sluitende begroting te hebben.

ROB VAN DER WAL


Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Hoewel de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) de komende twee jaar een negatieve begroting heeft, heerst er geen paniek op de faculteit. ‘Wij hebben een heel stabiel financieel beleid gevoerd’, zegt bestuurslid Mirjam Buigel, portefeuillehouder middelen.

Dat zorgt ervoor dat het weerstandsvermogen van de faculteit groot genoeg is om de tekorten de eerste twee jaar (ruim 1,8 miljoen in 2024, 1,7 miljoen in 2025) op te vangen uit reserves. In 2026 is het tekort nog 735.000 euro. ‘Ook wij moeten bezuinigen, maar gelukkig zijn de omstandigheden zo dat we niet heel hard hoeven in te grijpen.’

Minder ondersteuning

Om de nodige besparingen voor elkaar te krijgen heeft het faculteitsbestuur al een aantal mogelijke oplossingen bedacht. En door de goede financiële positie heeft het alle tijd om deze plannen in de faculteit te bespreken en ze op zijn vroegst over twee jaar door te voeren.. 

Als de faculteit in moet grijpen om in 2026 een sluitende begroting te hebben, dan moet het in 2025 nog eens 207.000 euro besparen, oplopend naar een bedrag van 735.000 euro in 2026. 

De belangrijkste mogelijke maatregelen om dit voor elkaar te krijgen zijn het efficiënter indelen van werk opdat er verlagingen in ondersteunend personeel doorgevoerd kunnen worden, het afschaffen van het phd-fund en het afschalen van student-assistenten en tijdelijke docenten.

‘We voeren geen vacaturestop in voor ondersteunend personeel, maar we zullen wel extra kritisch kijken of een vacature opnieuw ingevuld moet worden. Dat geldt ook voor het wetenschappelijk personeel’, zegt Buigel.

Samenwerken

‘We hebben vorig jaar de sectorplanmiddelen gekregen en die hadden we graag gebruikt om extra mensen aan te nemen’, zegt Buigel. ‘Dat gaat nu helaas niet lukken. De acht fte die we via Ruggesteun kregen, kunnen we niet aanhouden. Maar door die middelen hebben we wel meer universitair docenten gehouden en daarmee hopen we de werkdruk niet te hoog op te laten lopen.’

Ondertussen kijkt het bestuur naar mogelijkheden om binnen de eigen faculteit meer samen te werken. ‘We hebben verschillende afdelingen met verschillende onderwijsprogramma’s, maar overal wordt bijvoorbeeld statistiek gegeven. Kunnen we daar misschien beter in samenwerken? Dit zijn mogelijkheden waar we nu met de opleidingsdirecteuren naar willen kijken.’

Buigel erkent dat het ook bij GMW pijn zal doen om te bezuinigen. ‘Dat doet snijden altijd en we zullen wel in moeten grijpen. Maar onze goede reserve geeft ons gelukkig de mogelijkheid om de maatregelen in goed overleg en verspreid over de komende jaren uit te voeren.’

GIULIA FABRIZI


Ruimtelijke Wetenschappen

Bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen is het tekort te overzien, zegt decaan Johan Woltjer. ‘Op de totale begroting van zo’n 12 miljoen gaat het om enkele tonnen als we niks doen. Het algehele gevoel is dat we hier wel controle over hebben.’

De faculteit denkt het tekort vooral te dichten door maatregelen als standaardisering van het IT-pakket, door minder te reizen en door energie te besparen. ‘Het gaat dan vooral om kantoren, computerzalen en werkateliers die iets minder warm zijn’, zegt Woltjer.

Hij wil kritischer gaan kijken naar het vervangen van mensen, om zo efficiënter met stafcapaciteit om te gaan, zegt hij. Maar er zijn geen plannen om mensen al bij voorbaat niet te vervangen, noch is er sprake van een vacaturestop.

De gevolgen voor het onderwijs blijven beperkt. ‘De standaard onderwijsprogramma’s blijven op peil’, zegt Woltjer. ‘Wel gaan we kijken naar onbekostigde delen van onderwijs, zoals summer schools en extra keuzevakken. Maar we blijven investeren in onderwijsvernieuwing.’

Externe financiering omhoog

Ook aan de inkomsten wordt gesleuteld. Een belangrijke stap is het niet meer zelf financieren van nieuwe PhD-posities. Alle toekomstige promovendi moeten extern worden gefinancierd. De externe financiering moet sowieso omhoog, ook voor andere projecten, zegt Woltjer. Hij verwacht dat dit wel zal lukken. ‘Bij ons gaat het niet om hele grote bedragen.’

Binnen zijn faculteit hoort Woltjer wel vragen over de bezuinigingen. ‘Dat gaat bijvoorbeeld over wat standaardisering van het IT-pakket betekent, op wat voor manier reiskosten moeten afnemen en hoe het binnenhalen van externe financiering werkt. Maar ik heb vooralsnog niet veel zorgen gehoord.’

Met het totale pakket van maatregelen verwacht de faculteit in 2026 weer in financieel gezond te zijn. ‘We hebben onze begroting met het college overlegd, en er is steun voor’, zegt Woltjer.

ROB VAN DER WAL


Wijsbegeerte

‘Onze begroting laat in 2024 en 2025 een min zien die wij uit onze reserve kunnen opvangen’, zegt Anke Schuster-Koster, portefeuillehouder middelen in het faculteitsbestuur van wijsbegeerte. Hoe groot het tekort is dat de faculteit op moet vangen, wil het bestuur niet zeggen. Volgens het bestuurslid heeft de faculteit in 2026 weer een sluitende begroting.

Om die sluitende begroting mogelijk te maken, heeft het bestuur ‘een aantal bezuinigingsmaatregelen’ moeten nemen, al wil Schuster-Koster niet zeggen welke maatregelen dit zijn. Er zijn volgens haar in ieder geval geen vacaturestops of gedwongen ontslagen geweest. Ook zouden de bezuinigingen geen direct gevolg hebben voor het onderwijs of de werkdruk.

GIULIA FABRIZI


Religie, Cultuur en Maatschappij

De Faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij (RCM) heeft voor 2026 een sluitende begroting, zegt bestuurslid Marjon Westerbeek, portefeuillehouder middelen. Hoe groot het tekort in 2024 en 2025 precies is, wil de faculteit niet delen.

‘In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een aantal batenverhogingen dan wel kostenbesparingen die nog concreet gemaakt moeten worden. Daarnaast is rekening gehouden met een aantal nog te concretiseren kostenreducties vanaf 2026’, zegt Westerbeek.

Huisvestingslasten

Welke maatregelen de faculteit concreet zal nemen om de nodige bezuinigingen te halen, wordt volgens Westerbeek nog onderzocht. ‘We zullen ons hier de komende tijd over buigen. Bij ieder beslismoment zullen we zorgvuldige afwegingen maken’, zegt ze.

Te denken valt aan besparingsmogelijkheden in de huisvestingslasten, zoals schoonmaak en energie. En volgens Westerbeek ligt de focus de komende jaren ook op het verhogen van de studenteninstroom.

Onderwijsevaluatie

Als het gaat om het niet laten oplopen van de werkdruk, zegt Westerbeek dat de faculteit haar uiterste best doet om ‘zo min mogelijk effect op het primaire proces te bewerkstelligen’. Zo wordt er een werkgroep ‘onderwijsevaluatie’ opgestart om te kijken naar de inrichting van het onderwijs en hoe dat slimmer of beter kan.

‘Ook gaan we kijken naar hoe we dingen organiseren en zullen we keuzes moeten maken in wat we wel en niet gaan doen’, zegt ze. ‘Er zijn ook al moeilijke keuzes gemaakt in het verleden. Zo worden er bijvoorbeeld al geen werknemerpromovendi meer bekostigd vanuit de reguliere middelen van de faculteit.’

GIULIA FABRIZI


University College Groningen

Bij University College Groningen (UCG) zijn de tekorten te overzien, zegt managing director Sander van den Bos. ‘Het gaat om tussen de 400.000 en 600.000 euro. De verwachting is dat we dat gat in 2025 al bijna helemaal gedicht hebben en in 2026 sowieso.’

Om dat voor elkaar te krijgen, kiest de faculteit voor een efficiëntieslag in de manier van werken. ‘Wij hebben bijvoorbeeld een heel breed programma met veel keuzevakken en stellen ons nu de vraag: hoeveel studenten zitten er in de collegezalen?’ Zijn alle vakken dik bezet, of zijn er vakken waar per keer acht tot twaalf studenten zitten? En kunnen die vakken dan ook om het jaar worden gegeven? 

‘Ook kijken we of we bepaalde vakken met Campus Fryslân kunnen delen’, zegt Van den Bos. ‘En of er vakken zijn die we ook open kunnen stellen voor studenten van buiten de university colleges.’

Ondanks die mogelijke reorganisatie is er voor huidige medewerkers geen reden tot zorg, zegt hij. ‘We doen alles in goed overleg en willen voorkomen dat maatregelen leiden tot extra werk voor mensen die het toch al druk hebben.’ 

Nieuwe doelgroep

UCG schaaft verder aan het budget door reizen te beperken, evenementen binnen de faculteit anders te organiseren en door in februari een nieuwe startdatum voor het bachelorprogramma in te voeren. ‘Daardoor proberen we een nieuwe doelgroep studenten aan te boren’, zegt Van den Bos.

Volgens hem trekt de faculteit in februari niet heel veel nieuwe mensen, maar wel een andere startgroep. ‘In het zuidelijk halfrond loopt het schooljaar anders en daar zijn studenten die op een ander moment in het jaar willen kunnen starten’, legt hij uit. Ook vallen na het eerste semester in Groningen altijd studenten uit. De gaten die daar ontstaan, kan UCG opvullen door een kleine groep in februari te laten starten.

‘Eigenlijk ben ik heel blij, want de bezuinigingen lijken ons te gaan lukken terwijl we in de kern weinig hoeven te snijden’, zegt Van den Bos. ‘We hebben nog noodoplossingen achter de hand, zoals minder vakken aanbieden, of het verminderen van onze ondersteunende staf, maar die hoeven we voorlopig niet in te zetten.’

GIULIA FABRIZI


Campus Fryslân

Campus Fryslân (CF) moet naar eigen zeggen forse maatregelen nemen om de tekorten op te lossen. Hoewel de begroting in 2026 sluitend zou moeten zijn, is er dat jaar nog een gat van 750.000 euro. ‘Dat is wel inclusief een totaal van 150.000 euro aan kosten die te maken hebben met onze positie als branch campus’, zegt managing director Piet Bouma. ‘Deze kosten worden normaliter betaald door het college van bestuur.’

Om in 2027 wel tot een sluitende begroting te komen, moet de faculteit de komende jaren vier fte’s bij het kleinschalige University College (UC) weghalen. ‘Dat is al een heel forse operatie daar’, zegt Bouma, die ook stelt dat de formatie voor de opleidingen aan CF al op een minimum zit.

Vakken samenvoegen

Ook het programma van UC zal aangepast moeten worden. ‘Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar het aanbod van minder populaire specialisaties en vakken en zullen we waar gepast vakken samenvoegen, waardoor er gemiddeld meer studenten in een college zitten.’ CF onderzoekt ook in hoeverre dat kan door meer samen te werken met het programma van University College Groningen.

De faculteit stopt verder met de financiering van promotieplaatsen uit de eerste geldstroom. ‘Een pijnlijke beslissing, want wij delen als interdisciplinaire faculteit niet in de extra gelden uit de sectormiddelen, noch uit de stimuleringsbeurzen.’ Daar waar onderzoeksgroepen op andere faculteiten die extra middelen kunnen gebruiken om zelf een promotieplaats te financieren, is dat voor onderzoekers binnen CF niet mogelijk.

Volgens Bouma pieken de kosten van de huidige promovendi in 2025 en 2026. ‘Deze piek komt voort uit de omzetting van bursalen naar werknemerpromovendi per september 2024’, zegt hij. ‘In 2027 vertaalt de groei van de faculteit zich eindelijk in hogere inkomsten en hebben we niet meer te maken met die hoge kosten van promovendi. Daardoor is onze begroting dan sluitend.’

GIULIA FABRIZI

Engels